วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Leadership


Leadership
Framework  Management  Tool Box   ด้าน  Leading
1.หลักการ/แนวคิด/ประวัติ Leadership 
ชักนำ (การจูงใจ)    พฤติกรรม = การกระทำใดๆที่คนๆนั้นแสดงออกมาให้คนอื่นได้เห็นและรับรู้ถึงความต้องการ 
คำนิยามของผู้นำ  
ผู้นำ(Leader)  บุคคลที่มีลักษณ์และคุณสมบัติที่ทำให้องค์การประสบความสำเร็จ โดยใช้อิทธิพล จูงใจ ให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม  
2. เครื่องมือนี้คือ/มีองค์ประกอบ 
ลักษณะของการเป็นผู้นำ(Leadership Styles)
        ผู้นำแบบเจ้าระเบียบ (Regulative Leader)
       ผู้นำแบบบงการ (Directive Leader)
       ผู้นำแบบจูงใจ (Persuasive Leader)
       ผู้นำแบบร่วมใจ (Participative Leader)
3.   เครื่องมือนี้ใช้เพื่ออะไร
 
4.   ข้อดี/   ข้อเสียของเครื่องมือ   Leadership
ข้อดี
1. ความมีพลังและความทะเยอทะยาน (Energy and ambition)
2. ความปรารถนาที่จะนำผู้อื่น (The desire to lead)
3. ความเชื่อมั่นตนเอง (Self-confidence)
4. ความเฉลียวฉลาด (Intelligence)
6. ความรอบรู้ในงาน (Job-relevant knowledge)
ข้อเสีย
1)ยังไม่มีความเป็นสากลที่สอดคล้องกับการเป็นผู้นำได้ดีในทุกสถานการณ์
2) คุณลักษณะของผู้นำมักใช้ได้กับสถานการณ์ที่ขาดความชัดเจน
3) ยังขาดความชัดเจนในแง่ความเป็นเหตุและผลต่อกัน เช่นผู้นำมีความเชื่อมั่นตนเองมาก่อน
4) คุณลักษณะน่าจะเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเป็นผู้นำได้มากกว่าที่จะ ใช้แยกคนเป็นผู้นำออกจากคนที่ไม่ใช่ผู้นำ
5ภาวะผู้นำใช้อย่างไร   
1.       มีเครื่องมือในการกำหนดวิสัยทัศน์ และการเปลี่ยนแปลง และนำ จะคงสภาพการจัดการ และรูปแบบองค์การ
2.       ขบวนการจัดการประกอบไปด้วยแมนของการทำงาน องค์กร และการควบคุม
3.        แผนงานจะเป็นรายละเอียดของวัตถุประสงค์และแผนที่จะทำให้บรรลุความสำเร็จ
4.        การจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อเป็นตามความต้องการของผู้จัดการ
5.       มีการควบคุม ติดตาม ปฏิบัติตามแผน และนำข้อขัดแย้งมาแก้ไข
6.        รูปแบบแผนงานการจัด การ จัดองค์การ และการควบคุม จะสองดคล้องกับพฤติกรรม
7.        ผู้จัดการทำทุกสิ่งๆ
8.        เป้าหมายต้องมีความมั่นคง การควบคุม การแข่งขัน
9.        มองการระยะสั้น หลีกเลี่ยงความเสี่ยง  และอนุรักษ์ รูปแบบเดิม
6.   ภาวะนำ
1.        มีการแสดงความคิดเห็นและวิสัยทัศน์ ขององค์กรมีการแนะนำและจัดการการเปลี่ยนแปลงองค์กรมีกระตุ้นเพื่อให้เกิดแรงกดดันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
2.        เป้าหมายจะเกี่ยวข้องกับคน ภาวะผู้นำด้านการจัดการจะเน้นไปด้านปฏิบัติงาน
3.         กำหนดทิศทางในการพัฒนาวิสัยทัศน์และกลยุทธ์
4.        เป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ อนุญาตให้พนักงานทำงานตามแนวทางของตนเอง  แต่สอดคล้องกับพันธ์กิจ
5.         มีการสร้างแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจ ของพนักงาน เพื่อจะนำสู่ความสำเร็จ
6.         มีการนำวิธีการใหม่ ๆ เข้ามาทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้
7.         ผู้นำทำในสิ่งที่ถูกต้อง
8.        เป้าหมายสามารถเปลี่ยนแปลงได้มีการให้อำนาจในการทำงานร่วมกัน และมีความหลากหลาย
9.        มองการระยะยาว ชอบเสี่ยง   ชอบเปลี่ยนแปลง  และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้
7.กรณีศึกษา ภาวะผู้นำ : กรณีศึกษา บริษัท ลินฟ้อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 Leadership: A Case Study of Linfox (Thailand) Company Limited
  โดย นิภาพร เจนกิจพาณิชย์กุล   
ผลการประเมินภาวะผู้นำในปัจจุบันเป็นภาวะผู้นำแบบเผด็จการอย่างมีศิลป์ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อแบบภาวะผู้นำ ทั้ง 7 เรียงตามลำดับได้ดังนี้ ลักษณะของกระบวนการควบคุม ลักษณะของกระบวนการสื่อสาร ลักษณะการใช้กระบวนการผู้นำ ลักษณะของการกำหนดเป้าหมายการทำงานหรือการออกคำสั่ง ลักษณะของกระบวนการตัดสินใจ ลักษณะของกระบวนปฏิสัมพันธ์ซึ่งมีอิทธิต่อกัน ลักษณะของแรงจูงใจ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการทำงาน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น